Odmítnutí odpovědnosti

Obsah webových stránek

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nebudou přijímány žádné nároky vůči autorovi, pokud jde o materiální nebo nemateriální škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím chybných nebo neúplných informací, ledaže by to bylo prokazatelně způsobeno nedbalostí nebo trestným záměrem ze strany autora. Všechny nabídky jsou poskytovány bez povinností a závazků. Autor si vyhrazuje právo měnit, mazat nebo doplňovat obsah stránek bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale odstranit webovou publikaci.

Odkazy

U přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky (dále jen „odkazy“), za které autor nenese odpovědnost, se odpovědnost převezme pouze v případech, kdy si je autor vědom obsahu a kde by pro něj bylo technicky možné a rozumné zabránit jejich použití, pokud by byl jejich obsah nezákonný. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umisťování odkazů nebyl na těchto webových stránkách zjištěn žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství takových odkazovaných stránek a zříká se veškeré odpovědnosti za obsah takových stránek, které mohou být po umístění odkazů změněny. Toto zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje na všechny odkazy na vlastní stránce autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách návštěvníků, diskusních fórech a seznamech adresátů, které autor zpřístupnil. Za protiprávní, chybné nebo neúplné informace a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití těchto informací odpovídá pouze majitel odkazovaného webu, a nikoli majitel webu obsahujícího odkazy na takovéto stránky.

Autorská práva a ochranné známky

Ve všech publikacích se autor snaží použít grafická díla, dokumenty o tónu, videosekvence a texty chráněné autorským právem nebo použít grafické prvky, dokumenty o tónu, videosekvence a texty, které jsou k použití bez licence. Všechny chráněné ochranné známky a názvy značek obsažené na tomto webu podléhají bez omezení ustanovením příslušných právních předpisů o ochranných známkách a jsou chráněny vlastnickými právy jejich registrovaných vlastníků. Již z jejich samotné zmínky nelze vyvodit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran. Autorská práva na stránky publikované výhradně autorem náleží autorovi stránek. Reprodukce nebo použití takových grafických prvků, dokumentů o tónu, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného předchozího souhlasu autora je zakázáno.

Právní účinnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti by mělo být považováno za součást internetové nabídky, na níž byl umístěn odkaz na tyto stránky. Pokud některá část textu nebo jednotlivé podmínky v něm uvedené zcela nebo již nevyhovují platným právním předpisům, nebude to mít vliv na ostatní části dokumentu ani na jejich obsah či platnost.

Kontaktujte nás

Prodej zařízení:
+420-228-810-079

Servis a podpora:
+420 228 811 987

×

Kontaktujte nás